Thống kê
Hôm nay : 105
Tháng 09 : 2.565
Năm 2021 : 14.813
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường mầm non Họa Mi xây dựng kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Trường mầm non Họa Mi xây dựng kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025

 và định hướng đến năm 2030

PHÒNG GDĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   Số:  31 /KH - MNHM                                TP. Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

 

 Thực hiện kế hoạch số 435/KH-GDĐT ngày 03/05/2021 của Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên về kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị;

Trường mầm non Họa Mi xây dựng kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 với những nội dung sau:

          I, MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1.Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa các loại tội phạm; ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

2.Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước trong công tác phòng, chống mua bán người, từ đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

          II, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

          1. Công tác tham mưu, chỉ đạo.

     Nhà trường tiếp tục thực hiện các chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phóng chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”; Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/12/2012 của Bộ công an qui định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh, trật tự”.

     2. Công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người

     Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về đảm bảo an ninh, trật tự; trọng tâm là bộ luật hình sự, luật phòng, chống mua bán người, Luật giao thông đường bộ, các văn bản pháp luật khác về đấu tranh phòng chống tội phạm, TNXH; thường xuyên duy trì, tăng cường, củng cố, bổ sung tủ sách pháp luật tại nhà trường. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng tới cán bộ, giáo viên, nhân viên, các nội dung tuyên truyền phù hợp để nâng cao nhận thức về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, từ đó nâng cao trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm; tổ chức lồng nghép việc tuyên truyền pháp luật phòng, chống tội phạm, phòng, chống tội phạm mua bán người và các cuộc vận động khác, thông qua hội thi, vẽ tranh, ngoại khóa…

     Tổ chức hoạt động có ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” (30/7/2021) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với thông điệp của Liên Hợp quốc về phòng, chống mua bán người 2021.

          3.Công tác phòng, ngừa tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng chống tệ nạn xã hội

          -  Nhà trường cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản qui phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người và các qui định khác có liên quan; các biện pháp phòng ngừa, các tấm gương điển hình trong công tác phòng chống mua bán người và tệ nạn xã hội.

          - Công tác tuyên truyền có thể thực hiện dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền qua phát thanh nội bộ trường học; mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức hội thi…

          - Làm mới hoặc sửa chữa Pano, áp phích về phòng, chống mua bán người, phòng chống tội phạm, TNXH và được đặt ở vị trí thích hợp ở trong trường học.

          - Tham dự tập huấn về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội do các cấp tổ chức.

          - Tiếp tục đưa nội dung giáo dục PCTP, PCMBN lồng ghép vào chương trình giảng dạy, chương trình ngoại khóa tại nhà trường.

          - Chủ trì thực hiện chuyên đề “ Phòng chống mua bán người trong trường học”; tổ chức bồi dưỡng kĩ năng, kiến thức phòng chống mua bán người cho đội ngũ giáo viên để phổ biến kiến thức cần thiết trong chương trình giảng dạy.

          - Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết không tiếp tay cho tội phạm; xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình Phòng chống mua bán người trong nhà trường.

          - Phối hợp chặt chẽ với công an địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm, phòng chống tội phạm mua bán người và tện nạn xã hội.

          - Nâng cao vai trò của BGH, công đoàn, đoàn thanh niên và công an trong việc phối hợp phòng, chống tội phạm, phòng chống tội phạm mua bán người và tện nạn xã hội.

          - Phối hợp với ban chấp hành đoàn phường tạo lực lượng nòng cốt, xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt động xã hội, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhà trường.

          - Tăng cường mối quan hệ giữa giáo viên với gia đình nhằm tăng cường quản lý học sinh, các TNXH và kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra  liên quan đến học sinh.

     III, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

     Trên đây là kế hoạch Thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của trường mầm non Họa Mi. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận

PGD&ĐT (BC)

CB,GV,NV ( T/h)

Lưu NT

P. HIỆU TRƯỞNG

 

         ( Đã ký)

 

        Trần Thị Dung

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan