Phụ lục  kiểm kê cuối năm kèm Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 của Trường Mầm non Họa Mi